voortgang mbt ombouw Agneskerk tot MFC

aan de hand van vragen gesteld door raadslid Bert Ummels op 14 december 2020 en de beantwoording door burgemeester en gemeentesecretaris op 5 januari 2021, kunnen we u een beeld schetsen van de voortgang van de ( mogelijke) ombouw van de Agneskerk naar een MFC ( Multifuctioneel Centrum )

GEMEENSCHAPSHUIS BUNDE 

Vraag 1. 

Bent u van mening dat de kern Bunde een waardige gemeenschapsvoorziening verdiend? 

Antwoord: 

Ons college is van mening dat iedere kern, dus oak de kern Bunde, een waardige gemeenschapsvoorziening, in welke vorm dan oak, verdient. 

Vraag 2. 

Hoe werd en wordt er thans omgegaan met het afgeronde haalbaarheidsonderzoek door Janssen Daemen Vastgoed Support? 

Antwoord: 

Het haalbaarheidsonderzoek van Janssen Daemen Vastgoed Support is voor kennisgeving aangenomen door het voormalig college. Vanuit de toenmalige werkgroep is een groep mensen (de kwartiermakers) verder gegaan met het onderzoek naar de mogelijkheden om een multifunctioneel centrum in de St. Agneskerk. Op donderdag 17 december jl. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de kwartiermakers en de nieuwe wethouder, de heer IJff

vraag 3

Hoe wilt en gaat u de bewoners van Bunde —en de Gemeenteraad van Meerssen — betrekken en informeren over het proces om te komen tot een gemeenschapshuis c.q. multifunctioneel gebouw voor deze kern? 

Antwoord: 

Zoals al hierboven werd gesteld vinden wij het van belang dat iedere kern een waardige gemeenschapsvoorziening heeft, in welke vorm dan ook. Dit kan een multifunctioneel centrum, een gemeenschapshuis of zelfs een andere vorm van ontmoetingsruimte zijn. Zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden van derden om bij te dragen in het project om de huidige St. Agneskerk zal hier bij uw Gemeenteraad op terug gekomen worden, temeer ook daar er om een en ander te realiseren, zeker een substantiele gemeentelijke bijdrage noodzakelijk zal zijn. De bewoners zijn middels deelname van het buurtnetwerk en hun inbreng tijdens de bijeenkomsten in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen nauw betrokken bij de voorbereidende gesprekken over de mogelijkheid van een multifunctioneel gebouw. 

Vraag 4. 

Welke termijnen (planning) heeft u hierbij voor ogen? 

Antwoord: 

In de eerste helft van 2021 zal duidelijkheid moeten komen of het mogelijk is om de huidige St. Agneskerk om te bouwen tot multi functioneel centrum. Belangrijke factoren hierbij zijn de medewerking van het Bisdom, de financiele inbreng van derden, de bereidheid om een beheerstichting te vormen vanuit de Bundense samenleving en uiteraard ook of de gemeente Meerssen bereid is om een bedrag beschikbaar te stellen om de verbouwing mogelijk te maken. 

Vraag 5. 

Wat betekent Covid-19 voor de plannen van een tot multifunctioneel gebouw getransformeerde St. Agnes kerk?
Betrekt u in de plannen de mogelijkheden om verenigingsactiviteiten te laten plaatsvinden, waarbij door de aanwezigen de onderlinge afstand beter kan worden gewaarborgd? 

Antwoord: 

Covid-19 heeft in zoverre invloed dat een paar keer een eerder gepland overleg goon doorgang heeft gevonden. Inmiddels vinden de overleggen digitaal plaats. Dus Covid-19 heeft tot op dit moment geen directe invloed. Hoe een en ander zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen is niet te voorzien. In de plannen voor een mogelijke aanpassing van het gebouw zal dan ook niet direct rekening worden gehouden met Covid-19. Onderling afstand houden bij activiteiten is een zaak van dedeelnemersaandeactiviteit.Verderhopenwijdat,id/enbeslotenwordtom over te gaan tot de ombouw van de kerk tot een multi functioneel gebouw, aanvullende maatregelen niet meer nodig zullen zijn. 

Plaats een reactie