Jaarverslag 2023

Afbeelding met Graphics, Lettertype, logo, grafische vormgeving

Automatisch gegenereerde beschrijvingJaarverslag 2023 van het Buurtnetwerk Bunde. 

In dit verslag worden de belangrijkste gebeurtenissen, 

activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar samengevat.

Leden

Het Buurtnetwerk Bunde bestond in 2023 uit 12 leden: Laura, Jan, Mia, Marianne, Jos, Chantalle, Guido, Nicolien, Thijs, Lillibeth, Cisca en Veronique. Daarnaast waren er enkele nieuwe geïnteresseerden zoals Bart en Emke. Helaas hebben Thijs en Cisca het Buurtnetwerk in 2023 verlaten.  

Overleg

Er is in 2023 vijf keer vergaderd, in maart, april, juli, september en december. De opkomst en betrokkenheid was over het algemeen goed. Wel viel de bereikbaarheid van de wijkagent Alexander Theunissen tegen ondanks diverse uitnodigingen. In december is er een wisseling geweest naar de nieuwe wijkagent, die kennis heeft gemaakt met het Buurtnetwerk.

Projecten en resultaten

De volgende projecten zijn opgepakt en deels afgerond in 2023:

St. Agnesplein

– Fase 1 van de herinrichting is eind 2022 afgerond met banken en verplaatsbare bomen en banken. De vaste bomen zullen begin 2024 geplaatst worden. 

– In 2023 is gestart met de voorbereidingen van fase 2 (kunstwerk). De financiering voor een kunstwerk ter waarde van 50.000 euro is in juli toegezegd door het college.

– De geplande plaatsing van de bomen in december is uitgesteld naar januari 2024.

– Er is veelvuldig overleg geweest met de gemeente over de plannen, omwonenden en belangenverenigingen van Bunde.

Nieuwbouw ODS de Bundeling

– Eind 2022 is besloten tot nieuwbouw op de huidige locatie.

– Dit zal impact hebben op de verkeerssituatie rondom de school tijdens de bouw. Hierover vindt begin 2024 overleg plaats.

MFC Gemeenschapshuis

– Begin 2023 wordt een aanvraag gedaan voor de monumentenstatus, welke een voorwaarde is voor een provinciale subsidie. Deze status is in maart 2023 verleend.

– stap daarna is het in eigendom verkrijgen van het hoge deel van de Agneskerk, Bisdom heeft daartoe toestemming gegeven, ook dat is een voorwaarde voor de provinciale bijdrage

– Het draagvlak onder mogelijke structurele gebruikers is gepeild middels een informatieavond, die door 60 personen bezocht is. De algemene indruk hiervan was positief.  

– De financiering voor de verbouwing is een uitdaging, door gestegen bouwkosten en achterstallig onderhoud ontstaat er een aanzienlijk tekort. Middels zeer positieve gesprekken met de gemeente is er een goede hoop dat een en ander gaat lukken. 2024 wordt een cruciaal jaar voor dit project, ook omdat er geen enkele voorziening meer is in Bunde voor haar verenigingen.

– Ook de provincie denkt positief mee voor de aanvullende financiering.

– Het Buurtnetwerk Bunde pleit in een brief aan het college voor alternatieven zolang het MFC nog niet gerealiseerd is, zodat verenigingen niet in de kou komen te staan

Verkeersveiligheid

– Veel contact geweest met de gemeente over o.a. de Maastrichterlaan, Meerstraat en Vliegenstraat. 

– Voor de Maastrichterlaan zijn een aantal quick wins toegezegd, maar de herinrichting laat nog op zich wachten tot eind 2024.

– Ook is gekeken naar alternatieven voor de parkeerproblematiek rond de scholen.

– BNW Bunde is betrokken bij de Klankbordgroep GVVP (Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan).

Jeugd

– Voor de jeugd van Bunde is een enquête uitgezet, waarop slechts 16 reacties zijn binnengekomen.

– Er is overleg gevoerd met de straatcoaches over eventuele activiteiten. Ook is geopperd om bewegingstoestellen te plaatsen bij de voetbal.

Algemeen:

– Organisatie van een nieuwjaarslunch voor de leden begin 2023 en afscheid van de vertrekkende leden.

– Deelname aan de Bundermijt in september met een informatiestand.

– Vanuit de gemeente was 5.000 euro beschikbaar gesteld voor ideeën ter bevordering van de leefbaarheid in Bunde. Er zijn vier initiatieven ingediend, die middels een stemming zijn gekozen.

Uitvoering wordt in 2024 voorzien.

– BNW Bunde was aanwezig bij de Raad on Tour waar we onze activiteiten hebben gepresenteerd aan de aanwezige raadsleden en onderweg uitleg hebben gegeven over de projecten waar wij betrokken bij zijn.

Kortom, het was een productief jaar met mooie resultaten op verschillende vlakken. In 2024 zal het Buurtnetwerk zich onder andere richten op de afronding van de projecten rond het St. Agnesplein en het MFC Gemeenschapshuis.