Jaarverslag 2019-2020

page1image41168048Jaarverslag Buurtnetwerkwerk (BNW) Bunde 2019-2020.

Terugkijkend op 2020 zouden veel projecten zijn blijven liggen ivm corona omdat we niet fysiek bij elkaar mochten komen, echter, ondanks dat hebben we toch vele zaken kunnen vasthouden en opgepakt. 
We hopen dat alle inwoners van Bunde en hun naasten gezond zijn en dat we medio 2021 weer “ons leven terug zullen hebben”

Buurtnetwerk Bunde (BNW-B) bestaat al sinds 1998 en wordt gevormd door burgers uit Bunde, bij voorkeur uit alle leeftijdsgroepen. Het BNW-B staat in contact met de gemeente Meerssen, de straatcoaches, de BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaar) en de politie via de coördinator Burgerparticipatie en heeft korte lijnen met de wethouder Burgerparticipatie. 

BNW-B bestond einde 2020 uit 10 leden (bewoners van Bunde) en heeft in 2019 vier keer vergaderd, en in 2020 tevens 4 keer waarvan 1 keer digitaal. Daarnaast zijn er diverse overleggen geweest binnen de werkgroepen

Missie en Doelen van Buurtnetwerk Bunde:

Onze MISSIE: Een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor iedereen. 

Hoe willen we dat bereiken?

Het buurtnetwerk wil een bijdrage leveren aan veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte voor alle doelgroepen (jeugd < 12 jaar, de pubers, de adolescenten, jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen).

Dit doen we door te adviseren, mee te denken met burgers die hun weg zoeken in burgerparticipatie en die hun betrokkenheid en goede ideeën willen delen met ons of met de gemeente. We adviseren ook aan de gemeente, gevraagd en ongevraagd.

De afgelopen jaren hebben we de bekendheid van het Buurtnetwerk Bunde bij de bewoners van Bunde vergroot. Hiervoor is de communicatiestructuur opgezet met de burgers en de gemeente om onze missie, speerpunten en bereikte doelen te ventileren en draagvlak te creëren en te behouden.
Dat doen we onder andere middels een eigen website en actieve Facebook-pagina, voor details zie onderaan dit verslag.

We werken met de gemeente aan de verbetering van een professionele en betrouwbare ondersteuning en communicatie met de gemeente Meerssen. 
Een formele status van het Buurtnetwerk is hiervoor essentieel!
Daartoe heeft het Buurtnetwerk Bunde het initiatief genomen om de notitie  Buurtnetwerken /Burgerparticipatie te actualiseren teneinde een FORMELE STATUS VAN HET BUURTNETWERK binnen de gemeente ( raad en B&W) te krijgen.
Helaas is door enerzijds corona en anderzijds ziekte van onze contactpersoon binnen de gemeente, dit traject op de lange termijn geschoven. Echter, omdat wij er van overtuigd zijn dat de notitie een meerwaarde heeft voor de doelstellingen van ieder Buurtnetwerk, zullen wij deze notitie warm houden.

Het buurtnetwerk Bunde heeft zich afgevraagd of wij een formele stichting moesten oprichting om de (bestuurs)leden te beschermen bij grote activiteiten. Navraag bij een notaris gaf aan dat dit niet direct noodzakelijk is. De meeste activiteiten waar wij aan meedoen, doen we samen met andere reeds bestaande stichtingen cq verenigingen.
Bij een eventueel groot evenement, kan het Buurtnetwerk Bunde gebruik maken van de diensten van stichting “Samen Meerssen” die voorziet in een juiste structuur en waarmee eventuele financiële bronnen aangeboord kunnen worden ( zoals stichting Samen Meerssen reeds met veel succes doet voor het Buurtnetwerk Rothem ).

Projecten Buurtnetwerk Bunde 2019-2020: 

“Wat hebben we bereikt met Buurtnetwerk Bunde in de afgelopen jaren?”

In 2019 en 2020 hebben we onze doelstellingen verdeeld in projecten & bijbehorende werkgroepen.

 1. VEILIGHEID & LEEFBAARHEID 
 2. SPEELTUINEN
 3. GEMEENSCHAPSHUIS
 4. ONDERHOUD WEGEN/VEILIGHEID/VERKEER 

Ad1) VEILIGHEID & LEEFBAARHEID 

 • TOEGANKELIJKHEID: voor ouderen, minder-validen, kinderwagens, slechtzienden enzovoort, er wordt actief burgers gewezen dat er bewoners zijn die last hebben van GFT bakken op de stoep, auto’s/vrachtwagens op de stoep enzovoort.
 • MOP/JOP Bunde: nadat de JOP aan de spoorstraat niet de juiste plek bleek te zijn, is het BNW nauw betrokken geweest, samen met jongeren en jongerenwerkers, om een alternatieve plek te zoeken. De nieuwe plek bij het Heiveld beloofde veel goeds, echter door preventieve klachten van buurtbewoners die menen overlast te krijgen en het wegvallen van de wethouders is dit op de lange termijn geschoven, erg jammer
 • AH-gebied, mede dankzij overleg door bewoners en BNW is er een eenrichtingsverkeer gekomen rond de parkeerplek naast de AH, dit zou de veiligheid ten goede moeten komen.
 • Hoek Papenweg/Pletsstraat/Sportlaan, hier zijn aanpassingen gedaan die de veiligheid moeten bevorderen, in 2021 wordt een vervolg hieraan gegeven als de Maastrichterlaan 30km zone wordt.
 • Agnesplein: mede door gesprekken tussen gemeente en BNW zijn er parkeerplekken anders gepositioneerd, waardoor er mogelijkheden kunnen komen voor een gezelliger plein.
  Een plan opgesteld door het BNW om het plein leefbaarder te maken, met behulp van bloembakken, zitbanken speeltoestellen is gepresenteerd aan de betreffende ambtenaar. 
  Echter vanwege de financiële situatie van de gemeente ( of beter de aandacht voor de begroting ) is de financiële onderbouwing hiervan enkele maanden vertraagd.
  Het DOP ( Dorpsontwikkelingsplan ) heeft aangetoond dat de gemeenschap veel waarde hecht aan een gezellig Agnesplein.
 • Naamgeving parkeerplek “Jan Linders”. Begin 2019 heeft het BNW middels een enquête de gemeenschap gevraagd naar een naam voor de parkeerplek bij de Jan Linders ( naar analogie van ut Bergske in Meerssen ), ruim 330 Bundenaren hebben voor “Bie de Köster” gestemd, helaas is ook de daadwerkelijke onthulling vertraagd door enerzijds late oplevering gebied rondom parkeerplek, corona, en ambtelijke traagheid. Wij houden ook dit warm bij de gemeente.

Ad2) a SPEELTUINEN

De gemeente heeft een nieuw speeltuinbeleid opgesteld, wat betekent dat het aantal speeltuinen minder moet worden in de gemeente. Echter dit beleid dient nog te worden goedgekeurd door de raad.

In Bunde hebben we 5 speeltuinen, daarnaast is er een plan om de oude speeltuin bij het Kempke om te bouwen tot een Boomgaard ( onder ontwerp van het IKL ).
Binnen de werkgroep van het BNW zijn wij nauw betrokken bij mogelijke aanpassingen/wijzigingen aan de speeltuinen

Ad3) GEMEENSCHAPSHUIS

Nadat, onder leiding van Jan Gulikers een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond, dat de Agneskerk in Bunde omgebouwd zou kunnen worden naar een Multifunctioneel Centrum (MFC), is een vervolg gestart door een werkgroep “kwartiermakers” om dit traject op te volgen. 
Het BNW is binnen de ze kwartiermakers vertegenwoordigd. 
Gesprekken zijn reeds gevoerd met kerkbestuur, gemeente ( nieuwe wethouder ), provincie. 
In 2021 wordt aan deze gesprekken een vervolg gegeven ( oa Bisdom ). De burgemeester en gemeente-secretaris hebben reeds in een brief naar aanleiding van vragen van raadsleden, antwoord gegeven hoe de gemeente hierin staat. 
De kwartiermakers voorzien in een zorgvuldige communicatie naar de gemeenschap op het moment dat de tijd daar rijp voor is. Wij hebben hoop dat, op termijn, dit  MFC gerealiseerd kan worden.
Het DOP ( dorpsontwikkelingsplan ) heeft ook hier aangetoond dat de gemeenschap in Bunde een grote behoefte heeft aan een eigen gemeenschapshuis.

Ad4) ONDERHOUD WEGEN/VEILIGHEID/VERKEER 

Door de uitstekende contacten die de werkgroep “asfalt” van het BNW heeft met ambtenaren binnen de gemeente, worden wij preventief geconsulteerd over aanpassingen binnen de wegen in onze gemeente, zoals de Pletsstraat, de Vliegenstraat en de -toekomstige- Maastrichterlaan. Zo hebben wij onder andere ervoor kunnen zorgen dat er voldoende VOP’s ( voetgangeroversteekplaatsen ) zijn aangelegd aan de Pletsstraat. De uiteindelijke afwerking van de Vliegenstraat staat voor 2021 gepland, evenals de aanpassing van de Maastrichterlaan naar 30km zone.

COMMUNICATIE

Ledenmutaties 

Begin 2019 hadden we nog 13 leden, helaas zijn in de loop van 2019 en 2020 3 leden gestopt, waaronder Iet Dolmans, Jean Mares en Patrick Bal, we danken hun voor hun bijdrage.
We beginnen 2021 met 10 leden.

Wilt u participeren? Wij hebben uw goede ideeën nodig. Kennismaken? Kom een keer als toehoorder naar een van onze vergaderingen:

o Altijd aanmelden via: buurtnetwerk.bunde@gmail.com

o Like ons op Facebook en stuur een persoonlijk bericht (@Buurtnetwerk Bunde).
o Kijk op onze website voor actuele onderwerpen en activiteiten en verslagen van bovenstaande activiteiten! https://buurtnetwerkbunde.nl 

namens het Buurtnetwerk Bunde, januari 2021

 • Yvonne Henskens, voorzitter
 • Jan Janssen, secretaris