Jaarverslag 2018

Jaarverslag Buurtnetwerkwerk Bunde 2018.
pdf downloaden


Wij presenteren met trots het jaarverslag 2018 van Buurtnetwerk Bunde. 

Buurtnetwerk Bunde (BNW-B) bestaat al meer dan 20 jaar en wordt gevormd door burgers uit Bunde, bij voorkeur uit alle leeftijdsgroepen. Het BNW-B staat in contact met de gemeente Meerssen, de straatcoaches, de BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaar) en de politie via de coördinator Burgerparticipatie en heeft korte lijnen met de wethouder Burgerparticipatie. BNW-B bestond in 2018 uit 13 leden (bewoners van Bunde) en heeft in 2018 vijf keer vergaderd, volgens planning.
Daarnaast werd een extra vergadering gepland, ter kennismaking met de nieuwe wethouder Burgerparticipatie (dhr J. Gulikers) en hebben wij hem geïnformeerd over onze missie en doelstellingen 2018-2019.

Missie en Doelen van Buurtnetwerk Bunde:

Onze MISSIE: Een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor iedereen. 

Hoe willen we dat bereiken?

Het buurtnetwerk wil een bijdrage leveren aan veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte voor alle doelgroepen (jeugd < 12 jaar, de pubers, de adolescenten, jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen).

Dit doen we door te adviseren, mee te denken met burgers die hun weg zoeken in burgerparticipatie en die hun betrokkenheid en goede ideeën willen delen met ons of met de gemeente. We adviseren ook aan de gemeente, gevraagd en ongevraagd.

De afgelopen jaren proberen we de bekendheid van het Buurtnetwerk Bunde bij de bewoners van Bunde te vergroten. Hiervoor hebben we een communicatiestructuur nodig met de burgers en de gemeente om onze missie, speerpunten en bereikte doelen te ventileren en draagvlak te creëren en te behouden.

We werken met de gemeente aan de verbetering van een professionele en betrouwbare ondersteuning en communicatie met de gemeente Meerssen. Een formele status van het Buurtnetwerk is hiervoor essentieel!

Projecten Buurtnetwerk Bunde 2018: 

“Wat hebben we bereikt met Buurtnetwerk Bunde in 2018?”

In 2018 hebben we onze doelstellingen verdeeld in projecten & bijbehorende werkgroepen.

Dit bleek van belang te zijn omdat we merkten dat er een bepaalde structuur nodig was voor onze inbreng (gevraagd en ongevraagd) en onze activiteiten. Elk buurtnetwerk-lid heeft sinds 2018 een of meerdere projecten onder zijn/haar hoede en is kartrekker van een project. Hierbij kan een lid een project kiezen dat aansluit bij zijn of haar kennis of omdat hij/zij het een leuk onderwerp vindt. Omdat het buurtnetwerk in 2017 en 2018 bekender werd bij bewoners en gemeente werd er vaker een beroep op ons gedaan. Om de werkzaamheden goed te kunnen verdelen onder de leden en om voldoende voortgang te kunnen boeken hebben in 2018 (en 2019) de volgende projecten onze prioriteit (gehad):

VEILIGHEID & LEEFBAARHEID 

CENTRUMPLAN BUNDE (Agnesplein, winkelgebied)

Winkelgebied/AH

Gezien de enorme drukte op de parkeerplaats voor de AH, hebben bewoners in samenspraak met het BNW-B de gemeente dringend verzocht om eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats in te richten zodat er meer duidelijkheid ontstaat en minder blikschade.

Agnesplein/centrumplan
Er is contact gezocht met BEMOG (de bouwonderneming) om nadere details mbt de bouw te ontvangen.

Kermis: in 2017 zijn de eerste contacten gelegd om de Kermis weer terug te krijgen in Bunde. Samenwerking met de Bundermijt is een van de opties. Na diverse oproepen over dit onderwerp en onvoldoende respons hebben we dit onderwerp laten rusten.

HOEK PLETSTRAAT/VLIEGENSTRAAT (veilig verkeer, parkeren)

BNW-B participeert actief en helpt de bewonersgroep rondom de hoek Pletstraat/Vliegenstraat om de veiligheid en bewoners vriendelijkheid te verbeteren. Er zijn zaken opgepakt door de gemeente, er zijn bijeenkomsten geweest en de communicatie rondom dit plan verliep prima in 2018. We wachten nu op de uitvoering van de gekozen plannen voor de herinrichting van deze drukke t-splitsing.

SPEELTUINEN
Momenteel zijn er 8 speelplekken en 1 in de planning (Kersenlaan).

’t Kempke:  In het verleden is hier een speeltuin geweest. Deze wordt nu niet meer als zodanig gebruikt. Een bewoner onderzoekt momenteel of er op een andere plek een invulling gegeven kan worden met betrekking tot een speelvoorziening. Project is dus nog lopende.

De Bongert: Deze plek is erg verouderd en aan vervanging toe. Samen met bewoners wordt er een plan opgesteld.

Dukdalf: Deze wordt nog volop gebruikt. Ook de kinderen van de bezoekers van de naastgelegen brasserie zijn hier vaak te vinden. Er wordt onderzocht of er ook een bewegingstoestel voor ouderen geplaatst kan worden.

Hofkestraat: Deze ligt een beetje verstopt tussen de woonhuizen aan het woonerf ’t Höfke en wordt voornamelijk gebruikt door de omwonenden. Er wordt een enquête gehouden of deze speelplek nog voldoet aan de behoefte.

Gravensteinstraat: Deze bestaat uit een trapveld voor de grotere jeugd en iets verderop staan er diverse speeltoestellen voor de kleineren onder ons.

Maasstraat: Een van de grote speelplekken in Bunde. Wordt dan ook veelvuldig door groepen van de diverse scholen/KDV (Kinderdagverblijf) bezocht.

Buurt Oost: Naast het spoor ligt een zeer mooie speelplek van buurt Oost. Dit is de oudste speelvoorziening in onze kern.

Basisscholen: Ook daar zijn diverse speeltoestellen aanwezig voor de jeugd.

In de planning:

Kersenlaan: Vanuit de bewoners is er een plan uitgewerkt om het afgesloten deel van de Kersenlaan in te richten als speelstraat. Op 12 juli 2017 heeft hiertoe een informatieavond plaats gevonden. Het plan omvat een klein voetbalveld en enkele speelattributen voor kinderen. Ook komt er nieuw asfalt zodat de kinderen hierop fijn kunnen rolschaatsen/skateborden. Inmiddels is deze speeltuin (volgens plan bewoners/gemeente) opgeleverd.

GEMEENSCHAPSHUIS

Het buurtnetwerk is in 2018 betrokken, samen met het kerkbestuur, harmonie en gemeente, bij het onderzoek naar de transformatie van een deel van de Agneskerk naar een multifunctioneel cultureel centrum.

In december 2018 is een principeakkoord van het Bisdom ontvangen dat men geen bezwaar heeft tegen een haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek zal duidelijkheid geven omtrent de (on) mogelijkheden, zowel financieel als inhoudelijk, om de Agneskerk om te bouwen naar een gemeenschapsvoorziening voor de kern Bunde.

MOP & JEUGD

Maatschappelijke stage: In 2018 werd de maatschappelijk stagebegeleiding voor twee leerlingen van Stella Maris Meerssen afgerond. Helaas is deze stage in 2019 niet meer verplicht. De leerlingen hebben een verslag geschreven en zijn in 2018 nog regelmatig aanwezig geweest bij het Buurtnetwerk!

MOP Bunde ( Meerssense ontmoeting plek ) Spoorstraat: Jeugd is een belangrijk speerpunt voor het BNW-B. Bij de keuze voor de plaats van het MOP Bunde (Spoorstraat) is het BNW-B nooit geraadpleegd. In de jaren voor 2017 heeft het BNW -B actief geparticipeerd in de zoektocht naar een geschikte plek voor een Jeugd Ontmoetings Plaats (JOP). Toch gaat dit onderwerp het BNW-B nog steeds aan het hart en proberen wij te adviseren en te bemiddelen.

Tijdens BNW-B vergaderingen hebben de ambtenaren van de gemeente uitgebreid uitleg gegeven over het samenscholingsverbod bij het MOP dat als laatste redmiddel gebruikt werd om de overlast in de zomerperiode in te perken.

Het BNW-B heeft samen met de straatcoaches en een jongere een gesprek gevoerd met de bewoners van de Spoorstraat over het MOP Bunde.

Op uitnodiging van de wethouder heeft een delegatie van BNW-B een vergadering gehad over het MOP met wethouder Heusschen

De straatcoaches en de gemeente hebben de bewoners van Bunde uitgenodigd om mee te denken over het MOP. Het BNW-B was met 4 personen aanwezig op deze meedenkavond over de toekomstige locatie MOP Agnesplein (november 2018). Helaas waren er geen bewoners aanwezig.

BNW-B heeft een brief geschreven aan het gemeentebestuur met suggesties voor ontmoetingsplaatsen voor de jeugd en structureel “binden” van jongeren om tot een lange termijn beleid te komen voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

ONDERHOUD WEGEN/VEILIGHEID/VERKEER

BNW-B heeft de vele onderwerpen aangedragen en adviezen geleverd op het gebied van verkeersveiligheid & leefbaarheid. 

Wij waren onder andere betrokken bij:

Heiveld complex ( afgerond voor BNW-B)

Rotondes en snelle fietspaden/vliegveldweg Meerssen ( afgerond voor BNW-B)

Albert Heijn  (realisatie in 2019)

Vonderstraat ( lopend project )

Meerstraat ( lopend project )

Papenweg/Sportlaan  ( realisatie in 2019 )

Pletsstraat/Vliegenstraat ( Project is nog volop in ontwikkeling.) 

Pasweg ( lopend project )

Brug Itteren ( lopend project )

Oude Rijksweg/pr. Clauslaan/Pr. Willem Alexanderlaan ( lopend project )

dviezen gegeven over verduidelijken van parkeerplaatsen (markeringen). 

Onveilige verkeerssituaties werden doorgegeven; sommige werden direct aangepast terwijl andere op onze actiepunten lijst blijven staan.

Veiligheidsdag: BNW-B was aanwezig (samen met BNW Rothem) met een informatiestand op de Veiligheidsdag van de gemeente Meerssen in juni 2018. Hier hebben we de bewoners geïnformeerd over het BNW-B.

TOEGANKELIJKHEID
voor ouderen, minder-validen, kinderwagens, slechtzienden

In november is een werkgroep gestart met een inventarisatie van knelpunten voor mensen die minder mobiel zijn. 

VLIEGVELD

De ontwikkelingen rondom het vliegveld MAA worden door het buurtnetwerk gevolgd en bijeenkomsten worden bijgewoond. In 2018 vonden op de luchthaven meer passagiers- en vrachtvluchten plaats. Met als gevolg meer geluidsoverlast.

Dus ook meer klachten van omwonenden. Zij zijn bezorgd over hun gezondheid en veiligheid. Incidentele geluidsmetingen tonen overschrijdingen aan van de geluidscontouren rondom het vliegveld. Gevraagd werd aan de Provincie en Gemeente Meerssen om metingen van geluid, fijnstof en kerosinelozing.

De Gemeenteraad heeft dit de wethouder opgedragen. De Provincie heeft metingen in Schietecoven en Geverik verricht in November. De resultaten zijn nog niet bekend. De Gemeente doet dit in het voorjaar van 2019 in Meerssen-west en Schietecoven.

COMMUNICATIE

Communicatie met de gemeente

Communicatie met de gemeente is sinds 2018 structureel verbeterd. Het blijft van belang dat alle partijen elkaar scherp houden door de deadlines te bewaken. Dit is nog niet optimaal. De voortgang van actiepunten van de gemeente worden niet altijd tijdig opgepakt of terug gecommuniceerd. Soms zijn hier goede redenen voor en is er geen onwil; echter ons motto is: geen nieuws is ook nieuws; laat het ons weten! Daarnaast: geef het BNW-B de kans om te participeren!

In 2018 heeft het Buurtnetwerk alle politieke partijen benaderd met een aantal vragen rondom onze speerpunten. Alle politieke partijen hebben gereageerd en hun mening met ons gedeeld over de onderwerpen die spelen in Bunde. Deze informatie gaf ons een goed beeld over het politieke landschap in Bunde en de rol die wij als BNW kunnen spelen. In 2019 willen we hier een vervolg aangeven.

BNW-B was aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente in januari 2018.

Communicatie met de bewoners:

Website Buurtnetwerk Bunde: we zijn heel trots op de lancering van onze eigen website waar we de bewoners van Bunde kunnen informeren over onze activiteiten: https://buurtnetwerkbunde.nl

Facebook pagina: Sinds juni 2017 heeft het BNW-B een Facebook site (www.facebook.com/buurtnetwerkbunde ) en daar wordt informatie over het BNW-B en Bunde/Meerssen actief gedeeld. Eind 2018 hadden we 200 volgers.

Mailadres: het buurtnetwerk heeft sinds 2017 een eigen mailadres: buurtnetwerk.bunde@gmail.com en op dit mailadres komen regelmatig vragen van bewoners binnen.

Website gemeente Meerssen: de samenstelling, missie, doelen van het BNW-B en jaarverslag van 2017 werden in 2018 vastgesteld en geplaatst op de website van de gemeente.

Flyers en Visitekaartjes werden gedrukt voor de Bundermijt en andere activiteiten.

Een groot spandoek werd aangeschaft met onze gegevens voor optredens op grotere evenementen om onze herkenbaarheid verder te vergroten.

Nieuwsberichten plaatsen: we proberen ook actief te publiceren op:  MeerVandaag website (https://meervandaag.nl/?s=buurtnetwerk ), kabelkrant; in het Parochieblaadje en in de Geulbode.

Bundermijt: BNW-B was aanwezig met een informatiestand op de Bundermijt in september 2018. Hier hebben we appeltjes met visitekaartjes uitgedeeld en de bewoners geïnformeerd over het BNW-B en meerdere nieuwe leden geworven.

EEN FORMELE STATUS VAN HET BUURTNETWERK
(notitie Buurtnetwerken /Burgerparticipatie)


Na de notitie uit 2016, hebben een aantal leden van BNW-B deze herzien naar de huidige stand van zaken.
In 2019 is het doel om een formele status te verkrijgen voor ons Buurtnetwerk.

Ledenmutaties & gasten tijdens onze vergaderingen in 2018

o In 2018 hebben we van de 3 nieuwe leden al snel afscheid moeten nemen. Bij nader inzien was het BNW-B toch niet de plek waar zij hun bijdrage konden of wilden geven. 

o Op de valreep hebben we nog een nieuw lid (Jean Mares) kunnen verwelkomen die zich wil inzetten voor onder andere het Gemeenschapshuis.

o In 2018 hebben we afscheid genomen van onze notuliste (Annemarie Claessens) en een nieuwe secretaris (Jan Janssen) geworven.

o Daarnaast hebben zich twee nieuwe leden gemeld: Ilja Aussems en Laura Steinbusch die zich gaan buigen over de “Toegankelijkheid van Bunde”.

o Maud Dupont heeft na meer dan 20 jaar lidmaatschap van het Buurtnetwerk haar laatste vergadering bijgewoond in november 2018! In januari 2019 hebben we haar een lunch aangeboden en afscheid genomen.

o Op 3 oktober hebben we tijdens een extra vergadering uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwe wethouder burgerparticipatie dhr. Jan Gulikers.

o Bij elke vergadering zijn zogenaamde “ vaste gasten” aangeschoven in de vorm van jongeren, bewoners, BOA’s, straatcoaches, politie, ambtenaren en leidinggevenden van de gemeente.

o Een bewoonster van Bunde heeft advies ingewonnen bij het Buurtnetwerk over het starten van een initiatief BUURKRACHT (Enexis, milieu)

Wilt u participeren? Wij hebben uw goede ideeën nodig. Kennismaken? Kom een keer als toehoorder naar een van onze vergaderingen:

o Altijd aanmelden via: buurtnetwerk.bunde@gmail.com

o Like ons op Facebook en stuur een persoonlijk bericht (Buurtnetwerk Bunde).

o Kijk op onze website voor actuele onderwerpen en activiteiten en verslagen van bovenstaande activiteiten! https://buurtnetwerkbunde.nl 

o Vergaderlocaties wisselen in 2019 !).

Vergaderdata 2019 (20-22 uur):

o 30-1-2019

o 17-4-2019

o 19-6-2019

o 25-9-2019

o 11-12-2019