Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 werd net als het voorgaande jaar gekenmerkt door samenkomst en evenement beperkingen als gevolg van de COVID19 pandemie. De leden van het buurtnetwerk Bunde zijn minder vaak in volle getale bij elkaar gekomen dan wij gewend zijn. Echter, in kleinere werkgroepen hebben wij toch vele zaken kunnen voortzetten en opstarten.


We hopen dat alle inwoners van Bunde en hun naasten gezond zijn en dat we medio 2022 weer gezamenlijk vooruit kunnen.

Buurtnetwerk Bunde (BNW-B) bestaat al sinds 1998 en wordt gevormd door burgers uit Bunde, bij voorkeur een representatie van alle leeftijdsgroepen en buurten. Het BNW-B staat in contact met de gemeente Meerssen, de straatcoaches, de BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaar) en de politie via de coördinator Burgerparticipatie en heeft korte lijnen met de wethouder Burgerparticipatie. 

BNW-B bestond eind 2021 uit 9 leden (bewoners van Bunde) en heeft in 2021 twee keer vergaderd; helaas door de corona beperkingen niet ons gewenste aantal van vier keer. Daarnaast zijn er diverse overleggen geweest binnen de werkgroepen burgerparticipatie, gemeenschapshuis, herinrichting Agnesplein, toegankelijkheid, speeltuinen en onderhoud wegen/asfalt.

Missie en Doelen van Buurtnetwerk Bunde:

Onze MISSIE: Een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor iedereen. 

Hoe willen we dat bereiken?

Het buurtnetwerk wil een bijdrage leveren aan veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte voor alle doelgroepen (jeugd < 12 jaar, de pubers, de adolescenten, jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen).

Dit doen we door te adviseren, mee te denken met burgers die hun weg zoeken in burgerparticipatie en die hun betrokkenheid en goede ideeën willen delen met ons of met de gemeente. We adviseren ook aan de gemeente, gevraagd en ongevraagd.

Dit jaar hebben wij onze website, onze facebookpagina en de Geulbode wederom ingezet om met de bewoners van Bunde te communiceren over vraagstukken in Bunde en bereikte doelen.

In juli 2021 heeft er een grote overstroming plaatsgevonden in Zuid-Limburg die ook onze gemeente getroffen heeft. Vele bewoners zijn nog steeds niet terug in hun huizen en vele inwoners van Bunde hebben leden van het BNW aangesproken op de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Dit hebben wij gedeeld met de gemeente maar ook hebben wij vragen om contact vanuit de gemeente gedeeld met de inwoners van Bunde. Hiermee proberen wij een link te zijn tussen gemeentemedewerkers en inwoners van Bunde.

Projecten Buurtnetwerk Bunde 2021: 

“Wat hebben we bereikt met Buurtnetwerk Bunde in de afgelopen jaren?”

In 2021 hebben we onze doelstellingen verdeeld in projecten & bijbehorende werkgroepen.

 1. Burgerparticipatie
 2. Gemeenschapshuis
 3. Herinrichting van het Agnesplein
 4. Onderhoud wegen / Verkeer
 5. Veiligheid / Leefbaarheid / Speeltuinen 

Ad1) Burgerparticipatie

In het voorjaar van 2021 hebben wij gesprekken gevoerd met de gemeente om de wederzijdse verwachtingen en wensen te verhelderen. Ook hebben wij dit jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de wethouders en de verschillende buurtnetwerken in de gemeente. 
Wij zijn van mening dat een buurtnetwerk een formele status behoeft en hebben daartoe al in 2019 de notitie Buurtnetwerken /Burgerparticipatie opgesteld. Wij zijn hierover in gesprek gebleven met de wethouders en ambtenaren en hebben eind 2021 geadviseerd over het nieuw te vormen burgerparticipatiebeleid in de gemeente Meerssen. 
Het buurtnetwerk heeft kennisgenomen van de eerste stappen naar dit beleidsstuk en is nog niet overtuigd dat dit daadwerkelijk een verandering gaat brengen in de samenwerking tussen gemeente en burgerinitiatieven. Desondanks blijven wij ons hiervoor inzetten. Dit project zal verder lopen in 2022.

Ad2) Gemeenschapshuis

De kwartiermakers van de werkgroep Gemeenschapshuis Bunde hebben in 2021 de stichting Multifunctioneel Centrum (MFC) opgericht. Het BNW is vertegenwoordigd in deze stichting om de belangen van onder andere de kleinere verenigingen te behartigen.

Eind 2021 was de uitspraak van het Bisdom nog steeds niet bekend, waardoor een en ander feitelijk “on hold” staat. Ook zal in 2022 de provincie haar nieuw beleid bekend maken met betrekking tot de kerkenvisie. 
Streven van de stichting om einde 2023 het kerstconcert van de harmonie in het nieuwe centrum te realiseren blijft vooralsnog staan

Ad3) Herinrichting van het Agnesplein 
Het buurtnetwerk Bunde heeft, naar aanleiding van een enquête op de braderie in 2019, een plan ingediend bij de gemeente om het Agnesplein te verfraaien. In eerste instantie heeft de gemeente een landschapsarchitect ingeschakeld die een zeer fraai plan gepresenteerd heeft op basis van de ideeën van het BNW-B. 
Eind 2021 heeft het college deze plannen opgepakt om breder uit te werken tot een project waarbij de gehele omgeving van het Agnesplein (vanaf de Dukdalf tot aan de parkeerplaats “bie de köster) aangepakt zal worden, dit in samenhang met de plannen rondom de kerk en begraafplaats. Het BNW wordt nauw betrokken bij deze plannen, die echter gezien de vertraging ten gevolge van de verkiezingen in maart 2022 pas medio/eind 2022 verder zullen worden uitgediept

Ad4) Onderhoud wegen/ Verkeer

Door de uitstekende contacten die de werkgroep “asfalt” van het BNW-B heeft met ambtenaren binnen de gemeente, worden wij preventief geconsulteerd over aanpassingen binnen de wegen in onze gemeente. Wij onder andere ervoor kunnen zorgen dat er voldoende VOP’s (voetgangersoversteekplaatsen) zijn aangelegd aan de Pletsstraat. De uiteindelijke afwerking van de Vliegenstraat is in 2021 gerealiseerd. 

 • Hoek Papenweg/Pletsstraat/Sportlaan, 
  deze hoek wordt aangepakt als de Maastrichterlaan wordt gewijzigd.
 • Maastrichterlaan
  het plan is om in 2022 de 30km zone van de Pletsstraat door te trekken tot de Maastrichterlaan, het BNW heeft samen met ambtenaren van de gemeente naar de nieuwe situatie gekeken en haar commentaar geleverd, er waren te weinig VOP’s gepland. De verlichting dient aanzienlijk verbeterd te worden, enz. We hopen dat onze aanbevelingen worden meegenomen. De aanpassing van de Maastrichterlaan naar 30 km zone zal in 2022 worden uitgevoerd.
  Echter, gezien de recente ernstige verkeersongelukken op de Maastrichterlaan, heeft het BNW een brief geschreven naar het college met de vraag om al eerder actie te nemen aangaande de verlichting van de VOP’s..

Ad5) Veiligheid / Leefbaarheid / Speeltuinen

 • Naamgeving parkeerplek “bie de köster”. 
  Op advies van het BNW-B heeft de parkeerplek bij Jan Linders een officiële naam gekregen. Op 30 augustus hebben familieleden van de köster Alex Lemmens, wethouders IJf en Kemp, afvaardiging van het BNW-B en geïnteresseerden, de naamgeving van de parkeerplek bij de Jan Linders officieel onthuld.
 • Toegankelijkheid: medebewoners worden actief erop gewezen dat er bewoners zijn die last hebben van GFT bakken op de stoep, auto’s/vrachtwagens op de stoep enzovoort.
 • MOP/JOP Bunde: 
  helaas heeft Bunde nog steeds geen plek waar de jeugd kan verblijven, de plannen voor een locatie aan de westkant van Meerssen zijn nog steeds niet gerealiseerd. Wij participeren actief in overleggen over een nieuwe JOP en dragen ideeën aan. 
 • Speeltuinen: In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en het onderhoud van de speeltuinen in de gemeente Meerssen. Er was destijds sprake van de noodzaak tot bezuinigen. Gedurende 2021 is dit veranderd en daarmee is het raadsvoorstel ook veranderd. Het BNW-B heeft geadviseerd bij het eerste beleidsstuk in 2020 en verwacht begin 2022 mee te praten over het vernieuwen en inclusiever maken van de speeltuinen in Bunde.

Ledenmutaties 

In december 2021 is ons oud lid Iet Dolmans overleden, Iet heeft jarenlang een zinvolle bijdrage geleverd aan ons buurtnetwerk, in 2018 is Iet gestopt.

Begin 2021 hadden we 12 leden. In de loop van 2021 zijn Yvonne Henskens, Martin Emmer en Ilja Aussems gestopt; we danken hen voor hun bijdrage de afgelopen jaren. Wel kunnen we einde 2021 Nicolien Nagtzaam en Thijs Urlings verwelkomen als nieuwe leden. Zij wonen in Kazen en zullen actief zijn met name voor Kazen en voor asfalt, veiligheid en verkeer (Nicolien) en energietransitie, vliegveld (Thijs). We beginnen 2022 met 9 leden.

Communicatie

Wilt u participeren? Wij hebben uw goede ideeën nodig. Kennismaken? Kom een keer als toehoorder naar een van onze vergaderingen:

Namens het Buurtnetwerk Bunde, januari 2022

 • Laura Steinbusch, voorzitter
 • Jan Janssen, secretaris