Nieuws Verkeersveilig kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat

Bewoners Brief gemeente Meerssen

Aan: Omwonenden Pletsstraat Bunde

Onderwerp: Verkeersveilig kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat

Geachte mevrouw, meneer,

Het gemeentebestuur wil de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat verkeersveiliger maken. Dit is vastgelegd in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan. Samen met omwonenden is er een plan ontwikkeld. In deze brief leest u de stand van zaken.

Meedenken

Tijdens meedenksessies en een informatiebijeenkomst in 2017 dachten omwonenden en buurtnetwerk mee en dienden veel ideeën en knelpunten in. Ook bij de presentatie van het ontwerp (juli 2018) kwam u met suggesties o.a. naar aanleiding van de wateroverlast door het noodweer in mei 2018. Wij danken u hartelijk voor al uw tips en suggesties!

Aanbesteding en vergunningstraject

Tijdens de laatste informatiebijeenkomst (juli 2018) is de voorkeursvariant besproken.

De opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst zijn gemaakt, hebben we verwerkt in een voorlopig ontwerp. Aan de hand van dit voorlopige ontwerp stelt adviesbureau Kragten nu een zogenaamde aanbestedingsleidraad op. Op basis hiervan starten we de aanbesteding op. Bij de aanbesteding kunnen aannemers voorstellen doen om het ontwerp nog verder te optimaliseren.

Voor de uitwerking van het plan, het vergunningentraject en de uitvoering vormt de gemeente een bouwteam met o.a. adviesbureau Kragten en de wegenbouwer die het plan uiteindelijk zal gaan uitvoeren. Het definitieve plan presenteren we voorafgaande aan de start van de werkzaamheden tijdens een informatiebijeenkomst. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging hiervoor.

Planning

De verdere uitwerking van het plan en het aanbestedings- en vergunningentraject vergt enige tijd. We hopen voor oktober de aanbesteding af te ronden. Daarna start het vergunningentraject. We willen in elk geval eind 2019 met de uitvoering starten.

Plaats een reactie