Rondvraag politieke partijen omtrent 5 aandachtspunten in Bunde

Het Buurtnetwerk Bunde heeft alle politieke partijen gevraagd om een reactie met betrekking tot 5 aandachtspunten in Bunde, te weten:
Het Agnesplein, Veiligheid Maastrichterlaan, toegankelijkheid ( hondenpoep ), MAA en burgerparticipatie.
Onderstaand ziet u onze vragen en de reacties van de politieke partijen ( van diegene waarvan wij een reactie hebben mogen ontvangen).

Het Buurtnetwerk Bunde (BNWB) heeft als missie: een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor alle bewoners.

Wij constateren dat een aantal zaken in Bunde, die in de afgelopen jaren door het BNWB zijn voorgedragen als aandachtspunten, door de gemeente positief zijn opgepakt. Waarvoor onze dank! Toch is er opnieuw een aantal problemen dat ons zorgen baart. Bij de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen wil het BNWB graag van u vernemen hoe uw mening is over enkele van deze zaken.

  1. Sint Agnesplein

Zoals u in de brief van B&W aan de gemeenteraad (datum 25 januari 2022; betreffende Stand van zaken en aanpak opwaardering Sint Agnesplein Bunde) heeft kunnen lezen, heeft het BNWB plannen ingeleverd om van het Sint Agnesplein, dat nu hoofdzakelijk als parkeerplek gebruikt wordt, een gezellig en mooi plein te maken.

In deze brief staan drie opties weergegeven. Uiteraard is het BNWB voorstander van de meest uitgebreide versie, maar wij realiseren ons ook dat de realisatie hiervan met budget te maken heeft. Echter, nu de markt in Meerssen grootschalig wordt aangepakt, hopen wij dat  het plein in Bunde ook een dergelijke aanpak verdient.

Hoe staat uw partij tegenover een verfraaiing van het Sint Agnesplein in Bunde en welk budget zou er volgens uw partij beschikbaar gesteld kunnen worden?

Lokaal DNA:

Onze partij staat zeer positief tegenover een verfraaiing van het St. Agnesplein. We hebben dit ook gemarkeerd in ons verkiezingsprogramma en zullen ons er hard voor maken dat dit ook in een bestuursakkoord wordt opgenomen. 
Afgelopen periode heeft ons raadslid Bert Ummels uit Bunde over het St. Agnesplein geregeld contact gehad met uw heer Jan Janssen. Verder is ons raadslid initiator geweest voor een kunstwerk op het plein welke op een bepaalde manier wordt meegenomen bij de herinrichting. 
Wij houden met betrekking tot de uitvoering van het plein nadrukkelijk de vinger aan de pols. 
Inzake het budget, de verfraaiing. Dit betreft incidenteel geld. Dit kan uit de reserves van de Gemeente betaald worden. We zullen de plannen toetsen op kwaliteit en kosten maar streven ernaar dat de update van het St. Agnesplein binnen deze kaders aan de verwachtingen van de inwoners van Bunde voldoet.

Brug_M

Laat ik vooropstellen, dat het plein zoals het er nu bij ligt geen uitstraling heeft en dringend toe is aan een upgrading. Op dit moment is het een parkeerplaats en draagt het niet bij aan een sfeer- volle beleving. Hoe is het zo gekomen? In 2016 is met de komst van Jan Linders onder verantwoordelijkheid van oud-wethouder Houben (destijds PGM, nu Lokaal DNA) ingestemd met de wens van de supermarkt om het aantal parkeerplaatsen op het plein uit te breiden met 20 stuks. Daarvan bleek de Raad niet op de hoogte te zijn. Toen eenmaal doordrong wat er aan de hand was is er op 8 november 2018 unaniem door de Raad een motie aangenomen om de 20 extra plaatsen te schrappen. Onder verantwoordelijkheid van oud-wethouder Volders (het Origineel) is het aantal teruggebracht naar 12 extra plaatsen. Het schrappen van alle plaatsen bleek contractueel niet haalbaar. De bewoners zitten nu met “de brokken”: een plein ingericht in de stijl van de “jaren 60”. Het is lastig vanuit deze situatie het plein “te laten stralen”. De fractie BRUG-M gaat voorstellen om met Jan Linders in heronderhandeling te gaan en gelijk te onderzoeken of het niet mogelijk is een paar plaatsen anders in te richten waardoor het plein weer open komt. Wil het plein uitstraling krijgen dan moeten de parkeerplaatsen op het plein er helemaal vanaf! Het plein heeft eigenlijk twee functies: enerzijds ontmoetingspunt voor grootschaligere evenementen zoals bv de Bundermijt en anderzijds kleinschaliger en knusser voor individueel bezoek. Bij de herin- richting van het plein zal met de nieuwe bestemming van de Agneskerk rekening moeten worden gehouden. De fractie BRUG-M gaat niet voorschrijven wat er moet gebeuren op het plein. We stellen voor dat er vanuit de bewoners een voorstel komt voor de herinrichting. Daarbij kan het Buurtnetwerk het voortouw nemen. Wat het budget betreft: de financiële positie van de gemeente is zorgelijk. Een eenmalige uitgave lijkt verantwoord te zijn. Ligt er een goed plan dan zal onze fractie zeker stimuleren dat er cofinanciering aangevraagd zal worden bij de provincie. De leefbaarheid in de kernen staat voorop. Het nu al vastleggen van een budget is te vroeg. 

KIJK:

Op de markt in Meerssen is gebleken dat een attractief plein meer bezoekers trekt. KIJK!!! is ook van mening dat het Sint Agnesplein aantrekkelijker gemaakt kan worden.  Het plein is o.i. op dit moment niet uitnodigend. Er is geen begroeiing en er staan veel auto’s. KIJK!!! is groot voorstander voor burgerinitiatieven. Het verfraaien van het plein in Bunde is een project waar inwoners, ondernemers en gemeente samen een idee kunnen uitwerken. Wat betreft het budget kunnen wij op dit moment geen zinvol getal noemen. Dit is uiteraard afhankelijk van de gewenste uitvoering.

CDA Meerssen

Aan de plannen voor het St Agnesplein wordt naar onze mening voortvarend gewerkt. Ze komen tot stand door samen werking van alle betrokken partijen waarbij de . inbreng van het buurtnetwerk erg belangrijk is.  Het resultaat van deze plannen moet straks leiden tot een breed gedragen ontwerp dat voor goedkeuring naar de raad komt. Dit plan en de ermee gepaard gaande kosten is niet of gerelateerd aan plannen die de gemeente elders in voorbereiding en of uitvoering heeft. Een bedrag kunnen wij als partij daar dan ook niet aan hangen. Wel hecht het CDA Meerssen bij de beoordeling van de plannen die naar de raad komen groot belang aan het feit of dat brede draagvlak er inderdaad voor is.

PGM het origineel:

Wij als PGM Het Origineel zijn zeker voor verfraaiing van het Agnesplein, sterker nog onze toenmalige vervangende wethouder Remco Vertommen, heeft 2 jaar geleden hier ambtelijk al de aftrap voor gegeven toen ik wethouder was. Echter vinden wij dat er rekening gehouden moet worden met enkele zaken, namelijk dat alle verfraaiingen verrijdbaar dienen te zijn, dat er wel nog evenementen kunnen plaatsvinden op het plein. We lezen dat jullie eigenlijk van het parkeren af willen, maar dit kan helaas niet, de gemeente heeft deze extra parkeerplaatsen op het plein moeten laten aanleggen omdat dit in het contract met BEMOG zo keihard was afgedwongen. Daarnaast denken wij dat de ondernemers op het plein blij zijn met de parkeervakken hoe ze nu zijn. Dus kort samengevat, zijn wij voor een verfraaiing van het Agnesplein middels verrijdbare obstakels zodat het een multifunctioneel plein blijft en met behoud van de parkeervakken, omdat dit ook een contractuele verplichting was waar we als gemeente aan gehouden zijn.

  • Veiligheid: Maastrichterlaan

Tijdens de afgelopen vier jaar heeft de gemeente werk gemaakt van de verkeersveiligheid in Bunde. De kruising Pletsstraat/Vliegenstraat is bijvoorbeeld aangepakt. Echter, het werk is nog niet af en automobilisten rijden nog steeds te hard over de Pletsstraat en de Maastrichterlaan.

Wat zijn uw plannen voor het verhogen van de verkeersveiligheid aan deze doorgaande wegen in Bunde?

Lokaal DNA:

Zowel de Maastrichterlaan als de Prinses Ireneweg staan als “hot spots” in ons verkiezingsprogramma. Kortweg: plekken die echt verbeterd moeten worden. 
Het trieste ongeval dat onlangs heeft plaatsgevonden op de Maastrichterlaan geeft dit nog maar eens te meer aan. Op vragen van Lokaal DNA tijdens een raadsadviesvergadering heeft verantwoordelijk wethouder Ijf laten weten dat de plannen voor een herinrichting van de Maastrichterlaan naar voren worden gehaald. Zo zal o.a. de verlichting aangepast worden en komen er wegdekreflectoren waardoor de weggebruikers op de aanwezigheid van de oversteekplaats worden geattendeerd. Verder zal ook deze straat een 30 km zone worden. We streven met dit soort aanpassingen ernaar dat (te) hard rijden ontmoedigd wordt.  
Wij zijn het met u eens dat er nog steeds op meerdere plaatsen veel te hard wordt gereden. Dit is ook niet altijd te voorkomen, ook niet met aanpassingen aan de weg en ook niet met verkeersborden. Te hard rijden is en blijft gedrag van de automobilist.  

Brug-M

Onlangs heeft de Raad unaniem een voorstel aangenomen om met voorrang de Maastrichterlaan her in te richten. Daarbij zal vanaf de entree op de Maastrichterlaan van Bunde tot aan de Plets- straat ook de 30 km gaan gelden. Tevens zal de riolering worden aangepakt. Maar dan zijn we er nog niet: het plaatsen van een 30 km bord is niet voldoende. Ook de inrichting van de weg zal aangepakt moeten worden wil de snelheid teruggebracht worden. Eerder is al besloten dat alle doorgaande wegen in groot Meerssen teruggebracht worden naar 30 km. Maar overal geldt: de herinrichting van de weg is cruciaal wil het plan slagen! 

KIJK

Dit is een maatschappelijk probleem wat niet alleen bij de Pletsstraat of Maastrichterlaan tot uiting komt. Helaas zijn gedragsveranderingen niet eenvoudig te bewerkstelligen en is het terugvallen op handhaving en snelheid beperkende maatregelen noodzakelijk. Daarbij gaat het asociaal gedrag in het verkeer van een kleine groep ten koste van de meeste mensen die zich wel aan de regels houden. 

Het vergroten van de veiligheid bijvoorbeeld bij rotondes en voetganger oversteekplaatsen en het ontmoedigen van roekeloos rijgedrag in de woonbuurten en doorgaande wegen, is voor KIJK!!! ook in komende 4 jaar weer een speerpunt. Naast het ontmoedigen zijn wij ook van mening dat het gedogen van dit onverantwoordelijk gedrag in het verkeer geen optie meer mag zijn en moet er onderzocht worden welke eisen en kosten er gepaard gaan met het inrichten van wegen voor snelheidscontroles en handhaving. Daarnaast zijn er nog steeds wegen zonder een veilig voet- of fietspad. Het is belangrijk dat inwoners laagdrempelig gevaarlijke situaties kunnen melden en deze dan z.s.m. worden aangepakt.

CDA Meerssen

Kortheidshalve verwijs ik u hierbij naar onderstaande tekst uit ons verkiezingsprogramma: 
De verkeersveiligheid verbeterd wordt door het juist inrichten van 30 kilometer-zones. Rekenend op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners zijn we voorstanders van het inrichten van 30 km zones, waarbij handhaving en een beperkt aantal obstakels in goede balans wordt gebracht met de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. 

PGM het origineel:

Situatie Maastrichterlaan. Toen we in 2019 de Pletstraat hebben aangepakt in volledige burger participatie, heeft onze voormalig wethouder Remco Vertommen, de opdracht als verantwoordelijk wethouder gegeven om meteen de Maastrichterlaan tot aan het tankstation op dezelfde manier door te trekken, natuurlijk ook weer in volledige burgerparticipatie. Echter is er door de nieuwe wethouders die na de val van onze coalitie in het college zijn gekomen, andere keuzes gemaakt, op basis van financiën. Waardoor dit project dus op de lange baan is geschoven en zou worden versoberd net als bij de Vliegenstraat is gebeurd. Wij zijn dus voor een inrichting conform de Pletsstraat voor het stuk Maastrichterlaan tot aan het tankstation, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, om de reden dat wij denken dat dit alleen de veiligheid kan bevorderen. Daarnaast zijn wij in lijn van de nieuwe vastgestelde Mobiliteit strategie 2020, die we in Zuid Limburg hebben vastgesteld, ook voor het maken van 30km zones van alle woonkernen, althans minimaal de wegen die ook als hoofd fietsroute zijn aangemerkt. Bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers staat daarbij voorop. Wij hebben verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor de minder mobiele en minder valide burgers, hoog in het vaandel staan, dit zult u ook terug kunnen lezen in ons programma, dat we als bijlage aan onze beantwoording u doen toekomen.

  • Toegankelijkheid: hondenpoep

Uit onze toegankelijkheidsenquête kwam naar voren dat mensen met een beperking vooral gehinderd worden door hondenpoep die op stoepen is laten liggen. Rolstoelers, rollators en rolstokken worden vies, terwijl de gebruikers deze hulpmiddelen vaak niet zelf schoon kunnen maken. De gemeente int jaarlijks hondenbelasting waarmee onder meer het opruimen en bestrijden van hondenpoep gefinancierd wordt.

Hoe bent u van plan deze gelden in te zetten om hondenbezitters en mensen met een rolstoel/rollator/rolstok samen fijner te laten bewegen in Bunde?

Lokaal DNA

Helaas is hondenpoep tegenwoordig een maatschappelijk probleem, niet enkel in Bunde c.q. Gemeente Meerssen. Hier wordt weliswaar op gehandhaafd maar ook dit is lang niet daarmee te voorkomen. Ook hier gaat het om gedrag van de hond en uiteraard nog veel meer van diens baasje. De inkomsten die de Gemeente int uit de hondenbelasting zijn primair bedoeld om te zorgen voor voldoende hondenuitlaatplekken. We delen uw mening evenwel dat er zeker een link te leggen is naar het opruimen van achtergebleven hondenpoep. Maar ook daarvoor geldt, zelfs zonder hondenbelasting – die we verder willen afbouwen, dient de openbare ruimte goed onderhouden te zijn en ook zeker toegankelijk te zijn voor de mindervalide. 
Dit laatste (toegankelijkheid en gehandicaptenbeleid) is een speerpunt voor onze partij. We willen daarin samen met betrokken partners zoals de GOM en adviesraad Sociaal Domein optrekken om waar nodig verbeteringen voor de toegankelijkheid te creëren.    

Brug-M

Een steeds terugkerend punt van ergernis. Ongetwijfeld ook jullie mening. De fractie BRUG-M vindt dat de hondeneigenaar primair verantwoordelijk is voor het opruimen van de poep van de eigen hond. In de praktijk gebeurt dat gelukkig ook vaak. Helaas niet altijd en controle is wel- haast onmogelijk. De fractie BRUG-M is van mening op grond van signalen, dat er meer bakken moeten komen om de hondenpoep in te kunnen deponeren. Anderzijds zou een nieuw honden uitlaatterrein in aanvulling op het bestaande terrein bij het station zinvol kunnen zijn, zodat er meer spreiding komt. Wellicht dat jullie een suggestie hebben voor een locatie? Onze fractie gaat zich daarvoor inzetten. 

KIJK

Dit thema is vergelijkbaar met de voorgaande vraag en is ook een maatschappelijk probleem. Het is in eerste instantie toch vanzelfsprekend dat je de uitwerpselen van een huisdier niet laat liggen op straten, stoepen etc… Dit gedrag wordt niet beïnvloed door de hondenbelasting. Zonder een mentaliteitsverandering is het ondoenlijk voor de gemeente om de straten en stoepen in de gemeente vrij te houden van hondenpoep. 

Met betrekking tot uw vraag – Wij kunnen niet eenvoudig een oplossing hiervoor opnoemen. Wij kunnen ons voorstellen dat via een informatiecampagne de hondenbezitters bewust gemaakt worden wat het betekend specifiek voor mensen met een beperking. Mogelijk kan het beschikbaar zijn van poep zakjes bij de vuilnisbakken een stimulans zijn voor het gebruik ervan. Tevens zouden wij versterkt inzetten op handhaving. Dit is ook waarom KIJK!!! in het verkiezingsprogramma pleit voor het uitbreiden van het aantal BOA’s in de gemeente.

CDA Meerssen

Niet alleen in Bunde maar in alle kernen van Meerssen doet zich dit probleem voor. Net zoals alle andere partijen heeft ook het CDA – en de hele raad –  in de afgelopen raadsperiode herhaaldelijk aandacht gevraagd voor deze overlast. Het probleem blijft dat handhaving erg moeilijk is vanwege de beperktheid van het aantal handhavers en het feit dat betrokkenen op heterdaad betrapt moeten worden. 

Volledigheidshalve maak ik u erop attent dat er geen relatie is tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten voor het opruimen en bestrijden van de door u aangehaalde overlast.

PGM het origineel:

Toegankelijkheid voor metname ouderen en minder validen, van de trottoirs in onze gemeente heeft een hoge prioriteit in ons programma, maar dan meer gericht op correcte bestrating, oversteekbanden voor rollators, rolstoelen en andere mobiele vervoersmiddelen voor minder valide mensen. Hiermee doelen we niet op uw probleem van de hondenpoep, dit zal op sommige plaatsen misschien wel zo zijn, echter is dit niet een algemeen beeld. Wat betreft de kosten van de hondenbelasting deze worden gewoon geïnd als extra financiën, dit is een belasting uit de tijd van de hondenkarren, wij zijn voor afschaffing van deze in onze ogen oneerlijke vorm van belasting. Als er een hondenpoep overlast gebied is, moet er gehandhaafd worden en de mensen er op aangesproken worden, in onze ogen is dat het enige wat werk, maar  iet om hier een ongelijkheids belasting als hondenbelasting voor te innen.

  • Maastricht Aachen Airport

Het vliegveld in Beek grenst aan de gemeente Meerssen. Ook de inwoners van Bunde ervaren de aanwezigheid van het vliegveld. Er zijn diverse scenario’s voor de toekomst van dit vliegveld, en diverse meningen over onder andere het economisch belang en de kwaliteit van leven voor omwonenden. 
Begin juni wordt een belangrijk besluit genomen over de toekomst van het vliegveld: namelijk of er geïnvesteerd wordt in het behoud van het vliegveld, of in een nieuwe of aangepaste bestemming. 

Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van Maastricht Aachen Airport? En vindt u dat uw partij het besluit van de Provincie Limburg kan en/of moet beïnvloeden?  

Lokaal DNA

Het vliegveld ligt er en ondanks dat Gemeente Meerssen niet primair gaat over de toekomst vinden wij wel dat we serieus gesprekspartner moeten zijn van de provincie. Meerssen gaat immers wel over de leefbaarheid en gezondheid van haar inwoners. 
Mocht de provincie besluiten dat er een toekomst is voor het vliegveld dan dient naar onze mening een veilig en kleinschalig vliegveld te zijn. Desgevraagd is Lokaal DNA voorstander van meer ruimte voor personenvervoer en minder ruimte voor zwaar vrachtverkeer. 
Wij vinden het in ieder geval van groot belang dat MAA als bedrijf duidelijke richtlijnen heeft/krijgt en dat men deze net als haar wettelijke normen nakomt, net zoals we van elk ander bedrijf verwachten. 
Lokaal DNA staat voor een gemeente die actief gesprekspartner is in de diverse gremia rondom (de besluitvorming over) MAA. 
Wij wachten net als u het in juni a.s. te nemen besluit met belangstelling af. Vooruitlopend daarop heeft Lokaal DNA samen met de andere partijen in de Raad via gezamenlijke moties herhaaldelijk laten blijken dat we een zorgvuldig besluit verwachten, waarin de belangen van Meerssen en haar inwoners serieus zijn meegenomen.

Brug-M

Laten we vooropstellen dat de gemeente Meerssen daar niet over gaat. Hier is de provincie Lim- burg eerstverantwoordelijke: het besluit over al of niet sluiten is aan Provinciale Staten (PS). De fractie BRUG-M stelt de veiligheid en milieuaspecten voor onze inwoners centraal. En die zijn zeker in het geding. Op instigatie van BRUG-M en ondersteund door alle andere fracties is een motie aangenomen waarin PS wordt opgeroepen bij de bespreking van het concept van de Maat- schappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) de inbreng van het College van B&W bij brief van 19 januari 2022 (In bijlage kopie van de brief) nadrukkelijk mee te nemen. In ons verkiezings- programma (zie punt 12 op blz. 6) tref je meer informatie aan. 

KIJK

KIJK!!! heeft in de afgelopen raadsperiode al zo vaak als mogelijk in de raad het initiatief genomen om de overlast van MAA en handelwijze van de Provincie Limburg via moties en brieven richting de Provincie Limburg aan te kaarten. Met name de vrachtvliegtuigen veroorzaken veel overlast en schade in Meerssen. Tevens zijn er, afgezien van de vliegbewegingen, ook meerdere ongewenste gevolgen van vrachtvluchten – zoals een verdere verdozing van het Limburgs Landschap met minimale werkgelegenheid, de belasting van de wegen rondom het vliegveld en de A2, het lawaai van aggregaten voor koeling,  etc…. KIJK!!! is van mening dat met additionele geluidswerende maatregelen de hoogwaardige werkgelegenheid van vliegtuig onderhoud een optie voor MAA zou kunnen zijn (Optie 4). Indien dit niet mogelijk is, is KIJK!!! voor optie 5 – sluiting van MAA. Welke optie er ook gekozen gaat worden – je kunt de ondernemers en werknemers op MAA niet nog langer in het ongewisse laten.

CDA Meerssen

Wat betreft MAA zeggen wij in ons verkiezingsprogramma dat wij de ontwikkelingen aldaar nauwgezet zullen volgen. 
We staan 100 % achter de onlangs door het college hierover naar GS gestuurde brief. Wij zullen ons als partij ook heel sterk maken voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn  van onze burgers. Bij de toekomstige ontwikkelingen van het vliegveld zullen wij dit voortdurend blijven doen. Als CDA Meerssen hebben wij dit onlangs in een rechtstreeks gesprek duidelijk kenbaar gemaakt aan de CDA statenleden en we zullen ook in de toekomst deze rechtstreekse lijn  met GS en de statenleden blijven gebruiken in het belang van de omwonenden.

PGM het origineel:

Wij staan hier neutraal in, we zijn als gemeenteraad unaniem tegen de extra geluidsoverlast vanuit vliegveld, dus extra geluidsoverlast en terug brengen van de huidige geluidsoverlast, plus het monitoren en signaleren hiervan, daar hebben wij als gemeenteraad unaniem in besloten en ook gezamenlijk gereageerd richting Provincie, vliegveld en de Gemeente Beek. Echter zien wij als PGM Het Origineel ook de voordelen van een vliegveld, de werkgelegenheid en de extra bereikbaarheid van de regio, maar ook vice versa, vanuit de regio een snelle verbinding met de rest van de wereld. Het besluit over het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport ligt in hadden van Provinciale Staten, zij zullen de afwegingen moeten maken op basis van de rapporten die zijn opgesteld door de commissie van Geel. Wij als Meerssen zijn hier helaas geen partij in deze besluitvorming en we zullen het dus moeten doen met de uitkomst hiervan.  Wij wachten de uitkomst hiervan net als alle andere inwoners van onze Gemeente en onze buurgemeenten met evenveel spanning af.

  • Burgerparticipatie

Recent is de Participatie- en Inspraakverordening gemeente Meerssen aangenomen. Op basis daarvan is de richtinggevende nota Burgerparticipatie en Burgerkracht opgesteld, waartoe ook de participatiewijzer behoort. Deze stukken voorzien in een betere samenwerking tussen de gemeente en haar burgers. 

Hoe gaat uw partij deze samenwerking realiseren? En op welke wijze kunnen de buurtnetwerken hierbij betrokken zijn? 

Lokaal DNA:

Wij zijn voor het stimuleren tot burgerparticipatie en het omarmen van burgerinitiatieven vanuit een coöperatieve houding. Wij opteren voor meer bevoegdheden en inspraak voor buurtnetwerken. Daarnaast zijn wij ervoor om samen met bewoners Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) voor iedere kern op te stellen en uit te voeren.

Afgelopen maand hebben we als Gemeenteraad het raadsvoorstel nota Burgerparticipatie & Burgerkracht en Participatie- & Inspraakverordening 2022 vastgesteld. 
We onderschrijven als Lokaal DNA de uitgangspunten van deze nota, met de aantekening dat we het vooral in de praktijk gezamenlijk moeten uitvoeren en laten zien. 
Papier is geduldig, samenwerking met bewoners moeten we waarmaken. Dat geeft wederzijds vertrouwen en zal ons als Gemeente daarmee zeker verder brengen.

Brug-M

De fractie BRUG-M heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Zonder betrokkenheid van onze inwoners is er geen draagvlak voor een verantwoorde samenleving. Destijds heeft BRUG-M ook het initiatief genomen om Dorp Ontwikkelingsplannen (DOP) op te laten stellen tezamen met de Buurtnetwerken. Niet voor niets zijn we destijds als gemeente met het DOP begonnen in Bunde. Daar is een goed functionerend Buurtnetwerk dat ook daadwerkelijk een rol kan spelen. Zie ook de aanpak destijds van de verkeersafwikkeling bij de AH-vestiging in Bunde. Ook in de toekomst gaan we er als BRUG-M mee door. Zie punten 6 t/m 8 van ons ver- kiezingsprogramma. 

KIJK:

In eerste instantie is het college en organisatie die beoordelen welke trede op de participatieladder en welke participatievorm wordt toegepast. De gemeenteraad wordt in de raadsvoorstellen in de communicatie- en participatieparagraaf geïnformeerd over het gekozen participatietraject en zal controleren of het traject correct doorlopen is (bv. was de inclusiviteit gewaarborgd, inspraak periode voldoende, was de informatieverstrekking op tijd en compleet etc…). Om dit goed te kunnen beoordelen is een nauw contact met de inwoners, ondernemers en organisaties van belang. Buurtnetwerken spelen hier o.i. ook een zeer belangrijke rol in. Graag komen wij met de buurtnetwerken in gesprek over hoe en wanneer deze betrokken willen worden. 

CDA Meerssen

IN de geest van uw vraag kunnen wij alleen maar antwoorden dat alle buurtnetwerken wat het CDA betreft een zeer belangrijke rol spelen in de burgerparticipatie. Bij elk relevant raadsvoorstel is een van onze eerste vragen : “is het betrokken buurtnetwerk hierbij betrokken”? Wij verwachten van de buurtnetwerken dat zij gevraagd en ongevraagd zich bezighouden met de belangen van hun buurt en als zij dit nodig vinden dat zij contact opnemen met de gemeente hierover. Hoewel wij als CDA Meerssen geen partij zijn in het overleg tussen de gemeente en de buurtnetwerken hechten wij wel een groot belang aan hun oordeel.

PGM Het Origineel

Wij hebben burgerparticipatie, hoog in het vaandel staan en wij zien daarbij ook een grote rol weggelegd voor alle Buurtnetwerken. Alles wat wij in uitvoering hebben gebracht als toenmalige coalitie en college, hebben we in volledige burgerparticipatie tot uitvoer gebracht. Hier lokaal een goed voorbeeld met de herinrichting van de Pletsstraat. Hierbij zin alle omwonenden en het Buurt Netwerk vanaf het begin van het ontwerp tot definitief ontwerp en uitvoering meegenomen en zijn aanbevelingen en wensen zoveel mogelijk geprobeerd mee te nemen. Wij denken dat dit te allen tijde het beste werkt, omdat dan ook de steun van onderop mogelijk wordt gemaakt voor uitvoeringszaken. Daarnaast zit er gewoon ook heel veel kennis onder onze burgers, waarom zou je daar niet gebruik van maken als mensen die zakenkundig zijn willen meedenken over hun eigen woonomgeving! Kortom wij zijn ervoor om de burgers van begin af aan te betrekken bij het plan maken en het verfijnen van plannen alvorens deze tot uitvoer te brengen. Heel veel van deze zaken kunnen ook al geborgd worden in de DOPS, de Dorps Ontwikkelings Plannen die per kern zijn of nog worden ontwikkeld. Dit leid als leidraad voor een kern waar een kern/dorp naartoe wil groeien. Een nieuw iets wat wij willen invoeren kunt u in ons programma terugvinden, dat is dat we in het groen onderhoud, buurten de kans willen geven om zelf hun directe woonomgeving het openbaar groen te verzorgen en bij te houden in ruil voor een stukje subsidie, wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor een buurtfeest of een buurt bbq, hierdoor participeren de mensen direct in hun woonomgeving, plus we bevorderen tevens het samenzijn en het buurtgevoel. Tevens hopen we op deze manier ook een stukje extra te kunnen vergroenen en tevens de biodiversiteit te gaan bevorderen. Kortom PGM Het Origineel heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan!

Plaats een reactie